Toluén lakársky Optimal 9L

Skladom 1 KS

Cena bez DPH:

16,83 €

Cena s DPH:

20,19
Jednotková cena: 2.24 €/l
Objednávkový kód: 277150
Značka: OPTIMAL
KS
Predajňa Nitra, Novozámocká 199: skladom 1 KS

Sklad Západ: skladom 0 KS
Sklad Východ: skladom 0 KS

Cena na jednotlivých skladoch sa môže líšiť.
Dostupnosť tovaru v čase výnimočného stavu COVID-19
nedokážeme garantovať (aj keď urobíme maximum).
Tovar zo skladu nemusí byť k dispozícii.

Termín dodania:

Doprava kuriérom Kuriérom SPS - tovar k Vám príde 20. 01. 2021, najneskôr 22. 01. 2021

Osobný odber Osobný odber na Obchodnom centre L&Š Nitra, Novozámocká 3/B - denne Po-Ne 7:00-19:00

Popis Toluén lakársky Optimal 9L

Toluén lakársky Optimal 9L

Toluén je organické rozpúšťadlo určené k riedeniu náterových hmôt, špeciálnych lakov a lepidiel. Ďalej sa toluén používa ako rozpúšťadlo dechtov, asfaltov, tukov a živíc.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S TOLUÉNOM: Pozor, toluén má nebezpečné výpary! Toluén sa strebáva pokožkou. Pri práci s toluénom je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Toluén sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci s toluénom používajte ochranné pomôcky. Toluén nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody !
Likvidácia obalov a odpadov toluénu: Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov.
Skladovanie toluénu: Uchovávajte toluén pri teplote max.+5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
Prvá pomoc: viď. bezpečnostné upozornenia
- Pri nadýchaní a nevoľnosti postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, vo vážnych prípadoch poskytnúť umelé dýchanie.
- Pri požití nevyvolávať zvracanie, ústa vypláchnuť veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadať lekársku pomoc!
- Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť vodou a mydlom, postihnuté miesto natrieť reparačným krémom.
Ďalšie údaje: účinky toluénu na ľudský organizmus sa prejavia okamžite. Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
„HORĽAVÁ KVAPALINA I. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI!“
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.
EC číslo toluénu: 203-625-9

Výstražné upozornenia k toluénu:

 • H 225: Veľmi horľavá kvapalina a pary
 • H 304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H 361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa
 • H 373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
 • H 315: Dráždi kožu
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné upozornenia k toluénu:

 • P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny
 • P260: Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly
 • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky
 • P301+P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie
 • P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou
 • P304+P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie
 • P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi

Zloženie: Toluén
„Len na odborné použitie“
TOC: 0,920 kg/kg

Balenie a hmotnosť Toluén lakársky Optimal 9L
Hmotnosť: 9.1 kg
V kartóne: 4 ks
Na palete: 19 ks
Mám otázku
Dominika Klemanová

Dominika Klemanová

7:00 - 15:30

0915 991 038

topolcany@farby.sk

Váš dopyt na tovar Toluén lakársky Optimal 9L

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Dokumenty na stiahnutie k Toluén lakársky Optimal 9L

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Toluén lakársky Optimal 9L :

  Toluén TL.pdf

  Toluén.pdf

Označenie tovaru Toluén lakársky Optimal 9L :

EAN kód a interný kód výrobku Toluén lakársky Optimal 9L :

8588007120058
277150

Kategórie
Z akcií vyberáme