Toluén lakársky Optimal 370g

Tovar na objednávku po overení dostupnosti u dodávateľa

Cena bez DPH:

1,08 €

Cena s DPH:

1,29
Jednotková cena: 3.49 €/kg
Objednávkový kód: 277147
Značka: OPTIMAL

Ľutujeme, tovar je aktuálne vypredaný.Termín dodania:

Dostupnosť tovaru Toluén lakársky Optimal 370g a termín dodania je na dopyt - napíšte nám otázku cez "MÁM OTÁZKU".

Popis Toluén lakársky Optimal 370g

Toluén lakársky Optimal 370g

Toluén je organické rozpúšťadlo určené k riedeniu náterových hmôt, špeciálnych lakov a lepidiel. Ďalej sa toluén používa ako rozpúšťadlo dechtov, asfaltov, tukov a živíc.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI S TOLUÉNOM: Pozor, toluén má nebezpečné výpary! Toluén sa strebáva pokožkou. Pri práci s toluénom je potrebné intenzívne vetranie. Je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Toluén sa nesmie použiť na mytie pokožky. Pri práci s toluénom používajte ochranné pomôcky. Toluén nesmie prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody !
Likvidácia obalov a odpadov toluénu: Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na skládkach priemyselných odpadov.
Skladovanie toluénu: Uchovávajte toluén pri teplote max.+5°C až +25°C v suchej vetrateľnej miestnosti.
Prvá pomoc: viď. bezpečnostné upozornenia
- Pri nadýchaní a nevoľnosti postihnutého preniesť na čerstvý vzduch, vo vážnych prípadoch poskytnúť umelé dýchanie.
- Pri požití nevyvolávať zvracanie, ústa vypláchnuť veľkým množstvom vody a ihneď vyhľadať lekársku pomoc!
- Pri zasiahnutí očí vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- Pri zasiahnutí pokožky opláchnuť vodou a mydlom, postihnuté miesto natrieť reparačným krémom.
Ďalšie údaje: účinky toluénu na ľudský organizmus sa prejavia okamžite. Vo všetkých vážnejších prípadoch vyhľadať lekársku pomoc!
„HORĽAVÁ KVAPALINA I. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI!“
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo (Dgr)
Záručná doba je 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.
EC číslo toluénu: 203-625-9

Výstražné upozornenia k toluénu:

 • H 225: Veľmi horľavá kvapalina a pary
 • H 304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest
 • H 361d: Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa
 • H 373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
 • H 315: Dráždi kožu
 • H 336: Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné upozornenia k toluénu:

 • P243: Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny
 • P260: Nevdychujte dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly
 • P281: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky
 • P301+P310: PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
 • P331: Nevyvolávajte zvracanie
 • P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou
 • P304+P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie
 • P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi

Zloženie: Toluén
„Len na odborné použitie“
TOC: 0,920 kg/kg

Balenie a hmotnosť Toluén lakársky Optimal 370g
Hmotnosť: 0.4 kg
V kartóne: 15 ks
Na palete: 66 ks
Mám otázku
Dominika Klemanová

Dominika Klemanová

7:00 - 15:30

0915 991 038

topolcany@farby.sk

Váš dopyt na tovar Toluén lakársky Optimal 370g

Váš email nebude zverejnený, slúži iba ako adresa pre odoslanie odpovede.


Dokumenty na stiahnutie k Toluén lakársky Optimal 370g

Karta bezpečnostných údajov a technický list k Toluén lakársky Optimal 370g :

  Toluén TL.pdf

  Toluén.pdf

Označenie tovaru Toluén lakársky Optimal 370g :

EAN kód a interný kód výrobku Toluén lakársky Optimal 370g :

8588007120027
277147

Kategórie
Z akcií vyberáme